Press "Enter" to skip to content

Türsab’a nasıl üye olunur? Turizm Acentası Nasıl Açılır?

Agentis 0

Her ne kadar bulut acente yönetim sistemi Agentis‘i kullanabilmek için herhangi bir belge aranmasa da ülkemizde seyahat acentalığı faaliyeti göstermek isteyen kuruluşların bu faaliyetlerini gösterebilmeleri için 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde gerekli yasal prosedürü tamamlamaları gerekmektedir.

Acente adayları başvuru işlemleri hakkında bilgileri aşağıda bulabilirler.

Türsab Acentelik Başvurusu Nasıl Yapılır?
 1- ) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur. (dilekçede şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin adı soyadı, imzası, telefon ve faks numarası, açık adresi, başvuru tarihi ve tercih sırasına göre birden fazla unvanın yer alması gerekmektedir.)

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı
İsmet İnönü Bulvarı No:32
EMEK /ANKARA
Tel : 0312-212 83 00

2- ) Bakanlık tarafından başvuruda belirtilen seyahat acentası unvanının uygun bulunması durumunda bu husus başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilir.

Yeni Seyahat Acentası Kuruluşu Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a başvurur. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunlu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

“Belgenin “Aslı Görülmüştür” tasdik işleminin TÜRSAB tarafından yapılması ancak belge aslını getiren kişinin;

 • Seyahat Acentası tüzel kişinin,
  1. Temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler
  2. Genel Müdür
  3. Şirket Müdürü
  4. Seyahat Acentası personeli, (Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 35. maddesinde tanımlanan)
  5. Sigortalı çalışanı, (Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ibrazı gerekmektedir.)
  6. d) Vekaletname ile yetki verilen kişi olması koşulu ile yapılabilir.” 
 • Başvuru dilekçesi,
 • Başvuru sahibi tüzel kişinin, iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan aslı, (Ek-4)
 • Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
 • Ana faaliyet konusu olan (NACE KODU) 11.01 Seyahat acentesi faaliyetlerini (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı, vb.) gösteren faaliyet belgesi
 • Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname (İsim, imza ve kaşe),
 • Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı aslı,
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti.
 • Seyahat acentaları Yönetmeliği’nin 35.nci maddede belirtilen personeline ait belge, Ek-3’de yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri kodu ve T.C. Kimlik Numarası’nın yer aldığı beyan aslı ile SSK aylık prim ve hizmet belgesi.

MADDE 35;

(1) Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırılır.

 1. Otelcilik ve turizm konusunda, meslek lisesi, önlisans veya lisans eğitimini tamamlamış olmak,

Veya

 1. Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olmak,

Veya

 1. Bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahip olmak,

(2) C grubu seyahat acentalarında enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.

(3) Birinci fıkradaki niteliklerden birine sahip ve fiilen acentasında çalışan seyahat acentası sahipleri kendi acentalarında personel sayılır.

(4) Seyahat acentalarında çalışacak personele ilişkin belgelerden enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı veya onaylı sureti TÜRSAB’a ibraz edilir ve arşivlenir. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.”

 1. uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30.uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.
  • Teminat mektubu olarak verilecekse kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı, ticaret unvanın bulunması gerekmektedir.
  • Teminat mektupları dışındaki teminatlar; C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı Müdürlüğü’nün, “Merkez Bankası Ankara Şubesi TR89 0000 1001 0000 0350 1540 21 IBAN nolu” hesabına yatırılan dekont aslı veya Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçeler genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır. (Kaşeli ve imzalı dekont aslı olması gerekmekte olup, ayrıca dekontta gönderen kısmında ticari unvanı, (hiçbir şekilde şahıs ismi yer almaması gerekmektedir), açıklama kısmında ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan acenta unvanının yazılması zorunludur.)
  • A grubu için : 7.000,00.-TL  (yedibin Türk Lirası)
  • B grubu için : 6.000,00.-TL  (altıbin Türk Lirası)
  • C grubu için : 5.000,00.-TL  (beşbin Türk Lirası)

ve her bir şube için bu miktarların % 25’i.

3- TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin ibraz ve beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar, adli sicil beyanının doğrulunu ilgili merciden teyit eder.

4- TÜRSAB, bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar.

Türsab Kayıt Ücreti

5- TÜRSAB tarafından yapılacak denetleme sonucunda mevzuatta belirtilen şartlara sahip olduğu belirlenen seyahat acentası adayı işletmeler, üye kayıt ücretinin ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.

TÜRSAB KAYIT ÜCRETİ (01.01.2018-31.12.2018)

(A) grubu              45.148,83 TL
(B) grubu              45.148,83 TL
(C) grubu              45.148,83 TL

Yıllık aidat, üye kayıt ücretinin yüzde beşidir.

Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

6- TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

7- Bakanlığın yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda eksik evrak bulunması durumunda eksik evrakın TÜRSAB’a bildirmesi üzerine, başvuru sahibine eksik evrakın tamamlanması TÜRSAB tarafından bildirilir ve başvuru sahibi tarafından tamamlanır. Evrakların tamamlanması üzerine, Bakanlık gerekli inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülenlere seyahat acentası işletme belgesi verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Agentis - Acente Yönetim Sistemi - Bulut Otomasyon Çözümü